Lög foreldrafélags Nesskóla

Lög Foreldrafélags Nesskóla 
 
 1. grein. 
Félagið heitir Foreldrafélag Nesskóla, heimili þess er að Skólavegi, Neskaupstað, kennitala félagsins er 591198-2119 
2. grein. 
Félagar eru foreldrar og forráðamenn nemenda í Nesskóla. 
 
3. grein. 
Markmið félagsins eru að vinna að: 
 •  1. Velferð nemenda skólans 
 •  2. Samstarfi heimilis og skóla 
 •  3. Almennum framförum skólans 
 
4. grein. 
Til að ná þessum markmiðum hyggst félagið m.a.: 
 •  1. starfa eftir þeim ákvæðum laga og reglugerða sem sett eru um grunnskóla 
 •  2. stuðla að því að foreldrar þekki félaga barna sinna 
 •  3. koma með tillögur að endurbótum og þróunarstarfi í samvinnu við skólayfirvöld 
 •  4. kynna sér kennsluhætti og uppeldismarkmið skólans 
 •  5. koma á umræðu- og fræðslufundum um uppeldis-, forvarnar- og skólamál 
 •  6. standa að ýmsum öðrum viðburðum 
 •  7. taka þátt í samstarfi við önnur foreldrafélög og samtök foreldra 
 •  8. skipa bekkjarfulltrúa í hverja bekkjardeild og styðja við starf þeirra 
 •  9. skipa nefndir um afmörkuð viðfangsefni. 
 
 5. grein. (bekkjarfulltrúar) 
Starf félagsins byggist á skipulögðu samstarfi foreldra og forráðamanna nemenda í hverjum bekk. Bekkjarfulltrúar skulu sjá um starf í þágu síns bekkjar í samráði við umsjónarkennara. Í hverjum bekk skulu vera tveir bekkjarfulltrúar sem kosnir eru í byrjun skólaárs og eigi síðar en á námsefniskynningarfundi skólans. Bekkjarmappa fylgir hverjum bekk og er það á ábyrgð hvers bekkjarfulltrúa að skila henni til næsta bekkjarfulltrúa á nýju skólaári. Störf bekkjarfulltrúa skulu nánar tilgreind í erindisbréfi til þeirra á heimasíðu foreldrafélagsins. 
 
6. grein. (fulltrúaráð) 
Innan félagsins skal starfa fulltrúaráð skipað öllum bekkjarfulltrúum allra bekkjadeilda og stjórn félagsins. Stjórn foreldrafélagsins skal boða til fulltrúaráðsfunda a.m.k. tvisvar á skólaárinu, og skal sá fyrsti vera snemma að hausti.  
 
7. grein. (skólaráð) 
 Á aðalfundi félagsins skal kjósa tvo fulltrúa í skólaráð skólans eins og kveðið er á um í 9. gr. laga nr. 91/2008. Um kosningu í skólaráð fer eftir eftirfarandi starfsreglum. 
 •  1. Stjórn foreldrafélagsins í samráði við skólastjóra auglýsir eftir tilnefningum úr hópi foreldra í skólaráð. Tryggja skal að öllum foreldrum berist slík auglýsing. Auglýsinguna skal senda með Mentor pósti á alla foreldra og birta á heimasíðu skólans og foreldrafélagsins. Í auglýsingunni er hlutverk skólaráðs kynnt og að fulltrúar séu kosnir til tveggja ára í senn. Tilnefningum skal skilað til formanns foreldrafélagsins eða senda í tölvupósti á netfang foreldrafélagsins foreldrarnesskola@skolar.fjardabyggd.is. 
 •  2. Annar fulltrúi foreldra í skólaráði skal vera úr röðum stjórnarmanna foreldrafélagsins. 
 •  3. Ef enginn gefur kost á sér þá leitar stjórn foreldrafélagsins eftir foreldrum til að gefa kost á sér. 
 •  4. Auglýsa skal eftir framboði foreldra í skólaráð í síðasta lagi viku fyrir aðalfund foreldrafélagsins. 
 •  5. Allir foreldrar barna í Nesskóla eru kjörgengir nema þeir séu kennarar eða starfsfólk skólans eða sitji sem kjörnir fulltrúar í fræðslunefnd Fjarðabyggðar. 
 •  6. Kosið er í skólaráð á aðalfundi foreldrafélagsins. 
 •  7. Þegar kosið er í fyrsta sinn í skólaráðið er annar fulltrúi foreldra kosinn til eins árs og hinn til tveggja ára. Varamenn skal kjósa í samræmi við það. Með þessu móti er komið í veg fyrir að báðir fulltrúar foreldra fari úr skólaráðinu á sama tíma. 
 •  8. Að öllu jöfnu skal miða við að fulltrúi foreldra sitji ekki lengur en fjögur ár samfellt í skólaráði. 
 
 8. grein. (stjórn) 
Stjórnina skipa 5 foreldrar nemenda Nesskóla sem kosnir eru á aðalfundi félagsins til eins árs í senn og einn varamaður. Stjórnin skiptir með sér verkum, þ.e. formaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnendur. Æskilegt er að stjórnarmenn láti ekki af störfum allir í einu. 
 
 9. grein. (aðalfundur) 
Aðalfundur skal haldinn ár hvert að vori og skal hann boðaður með tveggja vikna fyrirvara. Fundinn skal halda í síðasta lagi 31. maí ár hvert. Fundurinn er löglegur ef löglega er til hans boðað. Dagskrá aðalfundar er eftirfarandi: 
 • 1. Skipan fundarstjóra 
 • 2. Skipan fundarritara 
 • 3. Skýrsla stjórnar síðasta starfsár 
 • 4. Skýrsla fulltrúa foreldra í skólaráði um störf skólaráðs síðasta starfsár 
 • 5. Ársreikningur félagsins lagður fram 
 • 6. Kosning í stjórn 
 • 7. Kosning í skólaráð 
 • 8. Lagabreytingar 
 • 9. Breytingar á árgjald félagsins ákveðnar 
 • 10. Önnur mál 
 
 10. grein. 
 Breytingar á árgjald til félagsins skal ákveðið á aðalfundi þess ár hvert. Aðeins skal innheimta eitt félagsgjald á hvert heimili. 
 
 11. grein. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Tillögur um lagabreytingar skulu tilkynntar í aðalfundarboði og lagðar fram skriflega á aðalfundi. Lögum þessum má breyta með einföldum meirihluta atkvæða á aðalfundi.